Создание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики УкраиныУважаемые клиенты, юридическая компания "ТОВ Киев" уведомляет Вас о создании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики (далее – Национальный совет) как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины и утверждено Положение о Национальном совете. В этом Положении рассмотрены некоторые права Национального совета, которые касаются предприятий, учреждений и организаций (далее – предприятия). В частности, для выполнения своих задач Национальный совет имеет право:

 • опрашивать работников предприятий и получать необходимую информацию, документы и материалы;
 • приглашать на свои заседания для обсуждения соответствующих вопросов руководителей и представителей общественных объединений, предприятий, экспертов;
 • привлекать к работе в рабочих группах (в т. ч. в целях подготовки проектов нормативно-правовых актов в сфере антикоррупционной политики) работников предприятий, представителей объединений, граждан.

Указ Президента Украины от 14.10.14 г. № 808/2014 вступил в силу с 16.10.14 г. («Урядовий кур’єр» от 16.10.14 г. № 191).

ПОЛОЖЕННЯ про Національну раду з питань антикорупційної політики

1. Національна рада з питань антикорупційної політики (далі - Національна рада) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

2. Національна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Національної ради є:

 • 1) підготовка та подання Президентові України пропозицій щодо визначення, актуалізації та вдосконалення антикорупційної стратегії;
 • 2) здійснення системного аналізу стану запобігання і протидії корупції в Україні, ефективності реалізації антикорупційної стратегії, заходів, що вживаються для запобігання і протидії корупції;
 • 3) підготовка та надання Президентові України узгоджених пропозицій щодо поліпшення координації та взаємодії між суб'єктами, які здійснюють заходи у сфері запобігання і протидії корупції;
 • 4) оцінка стану та сприяння реалізації рекомендацій Групи держав проти корупції (GRECO), Організації економічної співпраці і розвитку (ОЕСР), інших провідних міжнародних організацій щодо запобігання і протидії корупції, підвищення ефективності міжнародного співробітництва України у цій сфері;
 • 5) сприяння науково-методичному забезпеченню з питань запобігання і протидії корупції.

4. Національна рада відповідно до покладених на неї основних завдань:

 • 1) здійснює комплексну оцінку ситуації і тенденцій у сфері запобігання і протидії корупції в Україні, аналізує національне антикорупційне законодавство та заходи щодо його виконання;
 • 2) здійснює моніторинг та аналіз ефективності реалізації антикорупційної стратегії, вносить пропозиції щодо поліпшення взаємодії органів, відповідальних за її імплементацію;
 • 3) бере участь у підготовці для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України законопроектів у сфері запобігання і протидії корупції;
 • 4) готує пропозиції щодо законопроектів, проектів інших нормативно-правових актів у сфері запобігання і протидії корупції;
 • 5) бере участь у підготовці послань Президента України до народу, щорічних і позачергових послань до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України в частині реалізації антикорупційної політики;
 • 6) організовує вивчення громадської думки з питань, що розглядаються Національною радою, забезпечує висвітлення у засобах масової інформації результатів своєї роботи;
 • 7) сприяє науково-методичному забезпеченню з питань запобігання і 7) протидії корупції, проведенню аналітичних досліджень, розробленню методичних рекомендацій у цій сфері;
 • 8) готує пропозиції щодо підвищення ефективності міжнародного співробітництва України у сфері запобігання і протидії корупції.

5. Національна рада має право:

 • 1) запитувати та одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, працівників підприємств, установ, інших організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Національну раду завдань;
 • 2) створювати робочі групи для розроблення та впровадження напрямів реалізації антикорупційної політики, у тому числі з метою підготовки проектів нормативно-правових актів, залучати в установленому порядку до роботи в таких групах посадових і службових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, працівників підприємств, установ, інших організацій, вітчизняних та іноземних учених і фахівців, експертів міжнародних організацій, представників об'єднань громадян;
 • 3) запрошувати на свої засідання керівників і представників правоохоронних та інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, інших організацій, експертів, залучати їх до обговорення відповідних питань;
 • 4) ініціювати проведення громадського обговорення проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань запобігання і протидії корупції;
 • 5) брати участь у співпраці з міжнародними організаціями у сфері запобігання і протидії корупції;
 • 6) організовувати та проводити конференції, круглі столи, наради з питань, віднесених до її компетенції.

6. Національна рада у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами законодавчої, виконавчої та судової влади, правоохоронними органами, Радою національної безпеки і оборони України, громадськими об'єднаннями, співпрацює з іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України.

7. Національна рада утворюється у складі голови, виконавчого секретаря та інших членів, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.
Національну раду очолює голова, який призначається Президентом України.
Виконавчим секретарем Національної ради є за посадою Заступник Глави Адміністрації Президента України, до відання якого віднесено питання впровадження реформ.

До складу Національної ради входять:

 • Заступники Глави Адміністрації Президента України, до відання яких віднесені питання протидії корупції та правового забезпечення реалізації Президентом України визначених Конституцією України повноважень;
 • голова комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання боротьби з організованою злочинністю та корупцією (за згодою);
 • дві особи, кандидатури яких запропоновано Кабінетом Міністрів України;
 • особа, кандидатура якої запропонована Радою суддів України (за згодою);
 • особа, кандидатура якої запропонована Генеральним прокурором України (за згодою);
 • особа, кандидатура якої запропонована Головою Рахункової палати (за згодою);
 • шість представників громадських об'єднань та/або громадських експертів, які мають досвід підготовки пропозицій щодо формування та реалізації антикорупційної політики (за згодою);
 • один представник від всеукраїнських асоціацій місцевого самоврядування (за згодою);
 • два представники від всеукраїнських об'єднань підприємців (бізнес-асоціацій).

Персональний склад Національної ради затверджує Президент України.

8. Основною організаційною формою роботи Національної ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше одного разу на два місяці.
Засідання Національної ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від її складу.

9. Рішення Національної ради приймається на засіданні більшістю голосів від її складу.
За результатами засідання Національної ради оформляється протокол, який підписують голова та виконавчий секретар Національної ради.
Рішення Національної ради в разі потреби реалізуються шляхом видання в установленому порядку актів Президента України, внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України відповідних законопроектів.

10. Діяльність Національної ради є відкритою і гласною.
Відкритість діяльності Національної ради забезпечується шляхом створення умов для присутності на її засіданнях представників засобів масової інформації (крім випадків проведення закритого засідання), гласність - шляхом розміщення інформації про діяльність Національної ради, прийнятих рішень та проектів відповідних рішень на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.
Голова Національної ради у разі необхідності може прийняти рішення про проведення закритого засідання.
Національна рада систематично інформує громадськість про свою діяльність.

11. Організаційно-аналітичне забезпечення діяльності Національної ради здійснюється Адміністрацією Президента України у взаємодії та співпраці з Міністерством юстиції України, а організаційно-технічне та інше забезпечення - Адміністрацією Президента України та Державним управлінням справами (у межах компетенції).

Наукове супроводження діяльності Національної ради здійснюється Національним інститутом стратегічних досліджень.


По материалам: Бухгалтер 911 и официального веб-сайта Верховной Рады Украины.

ЮК "ТОВ Киев" © 2008 - 2016. Виктор Джулай Я в Google+ Google+

Разработано jtemplate модули Joomla